ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Vedtægter

Vedtægter

Foreningsvedtægt for Odsherred Whiskylaug:
§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1.
VEDTÆGT FOR Odsherred Whiskylaug
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2.
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er:
• At skabe et forum for whisky interesserede i Odsherred kommune
• At arrangere whisky smagninger for nuværende og potentielle medlemmer
• At øge kendskabet til og interessen for whisky generelt, og skotsk single malt i særdeleshed.
• At udbrede kendskabet til skotsk historie og kultur
• At lade lauget udvikle sig i overensstemmelse med medlemmernes ønsker
Stk. 2.
Dette gøres gennem afholdelse af arrangementer, fortrinsvis i Aksen - Asnæs.

§ 3.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlem i Odsherred Whiskylaug kan optages personer over 18 år, der på en sober måde, er interesseret i at smage whisky, og som er medlem af fritidsborger.dk
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen. Kontingent indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingen, som vedtager endeligt kontingent. Kontingent indbetales direkte til foreningens bank konto, senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
Medlemmer i restance kan ikke deltage i smagninger. Medlemmer der, i foreningssammenhæng, opfører sig på en upassende måde, kan ekskluderes af en enig bestyrelse. Ved eksklusion fortaber medlemmet alle rettigheder til indbetalte midler i form af kontingent mv. Medlemmet kan indklage bestyrelsens beslutning på førstkommende generalforsamling, som derefter tager stilling til om eksklusionen skal fastholdes.

§ 4
Generalforsamling
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved email indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i restance.

Stk. 4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til § 5, stk. 1 og 2.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
10. Valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt.
Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom. Der skal foreligge et dagsordenforslag, og alene disse punkter kan behandles.
Stk. 8. Under generalforsamlingen påhviler det bestyrelsen at servere 1-2 udvalgte whiskyer, alt efter laugskassens formåen.

§ 5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således at et medlem går på valg 1 år efter laugets stiftelse.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, kasserer/sekretær samt arrangementsansvarlig.
Stk. 3.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 6
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar - 31.december (Regnskabsåret skal følge kalenderåret)

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 7
Smagninger
Stk. 1.
Foreningen vil afholde 4 smagninger årligt. Derudover kan foreningen afholde specialarrangementer.
Stk. 2.
Tilmelding og betaling til smagninger skal ske senest 7 dage før smagningen.
Framelding til en smagning, skal senest 7 dage forinden afholdelse af smagningen foreligge skriftligt (pr. email) hos den arrangementsansvarlige, for at betaling refunderes.

§ 8
Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:
Foreningens midler overgår til fritidsborger.dk

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling den 19. juni 2008

Dirigentens navn og underskrift

.....................................................................

Bestyrelsens navn og underskrift


Formand Kasser/Sekretær Arrangementsansv.

 

 Senest opdateret 04.07.2008 12:27 af YES