ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Foreningsvedtægt

Herunder kan du læse fritidsborger.dk's vedtægter, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. marts 2007 og siden ændret og tilpasset på de følgende generalforsamlinger.

Vedtægter for fritidsborger.dk

Vedtægter for Foreningen ”fritidsborger.dk”   

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted. 

Foreningens navn er "fritidsborger.dk" og hjemstedet er Odsherred Kommune  

 

§ 2 - Foreningens formål

Formålet er flersidigt:

 • At styrke lokalsamfundet indenfor kultur og fritid
 • At skabe aktiviteter, der er arrangeret af brede borgergrupper
 • At engagere borgere i alle aldre i fritidslivet
 • At engagere deltidsborgere i det lokale liv og dets kultur
 • At skabe virtuelt overblik over områdets aktiviteter
 • At skabe netværk på tværs af alder, stand og kultur
 • At samarbejde med de eksisterende foreninger
 • At styrke samarbejdet mellem eksisterende foreninger
 • At udnytte borgernes sociale resurser til fælles gavn
 • At skabe traditioner i Asnæs og Omegn
 • At skabe liv i Asnæs og Omegn

Foreningen retter sig mod borgere i alle aldre, samt deltidsborgere i omegnens sommerhusområde.  

 

§ 3 – Foreningens aktiviteter

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

 • Etablering og vedligeholdelse af hjemmesiden www.fritidsborger.dk, der vil være en væsentlig brik i foreningens virke
 • Tværgående kulturelle arrangementer i samarbejde med andre foreninger og/eller andre offentlige eller private aktører.
 • Aktivitetsprojekter der understøtter foreningens formål og som planlægges i projektgrupper.
 • Samlende sociale arrangementer for medlemmer og øvrige interesserede.

 

§ 4 - Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 5 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt - senest i marts måned - og indvarsles ved almindeligt brev/mail/sms til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse: Der er ikke loft over antal medlemmer, alle vælges for 2 år ad gangen.

7) Valg af mindst en suppleant

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal indeholde oplysning om emne og underskrift fra forslagsstiller(e).

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent har stemmeret.

Der føres referat, som underskrives af dirigenten og lægges på hjemmesiden

 

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 25 medlemmer af foreningen skriftligt fremsætter motiveret krav om det.

Mødet skal indkaldes, senest 4 uger efter kravet er fremsat, og med mindst 4 ugers varsel. Mødet skal afholdes, senest 2 måneder efter at kravet er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling afvikles i overensstemmelse med § 5

 

§ 7 - Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på et antal medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Et af medlemmerne kan vælges blandt unge under 18 år.

Kasserer og formand må ikke være i familie eller bo i samme husstand. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.  

 

§ 8 - Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 9 - Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.   

I forbindelse med generalforsamlingen udloddes 50% af et eventuelt overskud fra det netop godkendte regnskab. Udlodningen sker efter ansøgning og bestyrelsens indstilling og i overensstemmelse med foreningens formål.

Øvrige midler fordeles løbende efter ansøgning og beslutning i bestyrelsen

Foreningens CVR nr. DK  30 78 75 60   

 

§ 10 – Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

§ 11 - Foreningens opløsning

Beslutning om at opløse Fritidsborger.dk træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

På begge årsmøder skal opløsningen godkendes, ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.Senest opdateret 17.05.2019 15:37 af GL