ForsideFormål og formaliaOm FritidsborgerBestyrelsenReferater fra BestyrelsemøderVedtægterKontaktoplysningerMedlemskabNyhedsbrevSponsorerJulehjerter doneret til Asnæs ByReferater fra GeneralforsamlingerGeneralforsamling 2024Generalforsamling 2023Generalforsamling 2022Generalforsamling 2021Generalforsamling 2020Generalforsamling 2019Generalforsamling 2018Generalforsamling 2017Generalforsamling 2016Generalforsamling 2015Generalforsamling 2014Generalforsamling 2013Generalforsamling 2012Generalforsamling 2011Generalforsamling 2010Generalforsamling 2009Generalforsamling 2008Liv på PlænenHøstmarked i AsnæsHøstvinHøstvin 2009Høstvin 2010Høstvin 2011Høstvin 2012Høstvin 2013Høstvin 2014Høstvin 2015Høstvin 2016Høstvin 2017KrolfBooking af PlænenProjekter i Byens RumLandsbymakeover 2017Landsbymakeover 2016Asnæs til fods - skjulte skatteBilleder fra indvielsen 6. sep.Oplæg til Landsbymakeover 2015Kulturhuset AksenDet gamle AsnæsLandvandskanalenMindesten for Gerhard NielsenByparken/TeglværksgravenUdsigten på BobjergetBobjergskolens legepladsOdsherred BrandmuseumKunstmuseetSavklingenHuset i AsnæsKunst i Byens RumBaggrund - Kunst i Byens RumAsnæs er en dejlig by at bo i...Det CENTRALEBorgermøde 31. oktober 2010Forelæsning: Stræde og BertelsenStrædes viise ordKunst til AKSENAnsøgning - LAG 2012Fritidsborger omkring AksenBays Café i AksenKreativitet på Kryds og TværsAndet liv i AsnæsOWL - Odsherreds WhiskylaugVedtægter - OWLLMK AsnæsSyng i kor med KoM - koretPetanqueUden for AsnæsRejseklubben FritidsborgerPartnerskab PL-DKSammen med Nyvang + PolenIdéerAprilsnar 2011Brainstorm 2011BagagerumsalgBrainstorm 2008FestivandCentral ParkFritidsborger i AKSENGode vink til fremtidenIdéopsamlingFolkeaktierJuleudsmykningSnemænd og -konerNemme og realiserbare idéerPraktiske GriseTurcykling - DerudafUngdom og MusikVilde og visionære idéerBillederHøstmarkedet 2016Brainstorm 2011Juletræ 2010Høstfest 2010Kunst i Byens Rum 2010Høstfest 2009Odsherreds Whiskylaug

Referat generalforsamling 2008

Referat fra fritidborger.dk ´s generalforsamling - lørdag den 2. februar 2008

Generalforsamlingen blev afholdt i Asnæs Centret med deltagelse af 42 af foreningens

medlemmer.

Allan Haslund, foreningens formand, bød velkommen til generalforsamlingen og
foreslog Søren Myrup som dirigent. Søren blev valgt og kun berette at generalforsam-
lingen var indvarslede korrekt.

Søren Jørgensen blev valgt til referent.

Referatet blev som følger:

1). Valg af dirigent
- Søren Myrup blev valgt.

2). Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- Allan Slimak fremlagde beretningen, som blev godkendt
uden kommentarer. (se beretningen vedlagt)

3). Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
- Mikkel Balle gennemgik de enkelte poster i regnskabet
som viste et overskud for første år på kr. 27.142,14.
I alt nåede foreningen at have 303 medlemmer i 2007.
Regnskabet var revideret af revisor Inge Frimann og blev
godkendt. Mikkel Balle svarede på Inge Mulvads spørgsmål omkring, hvornår der skal foreligge regnskab for de
enkelte projektgrupper. Mikkel svarede at ved beløb omkring kr. 500,- behøvede ikke at foreligge detaljeret regnskab.
(se vedlagte regnskab)

4). Eventuelle forslag.
- Bestyrelsen præsenterede de enkelte projektgrupper, som er
i gang og som blev foreslået ved brainstormmødet den 20.
januar 2008. Her følger en kort præsentation af de enkelte
projektgrupper:

 

side 2 af 4


"Central Park": området omkring hallen, den runde P-plads,
den lille park på Esterhøjvej ønskes gjort til et parklignende
område med friluftsscene, naturlegeplads, rekreativt område
til glæde og gavn for byens borgere.

Whisky- klubben: Blandt medlemmerne er der interesse for
at skabe en klub, hvor der kan smages og diskuteres forskel-
lige whisky-typer.

Ungdom: Der arbejdes fortsat på at arrangere alkoholfrie
ungdomsfester på Bobjergskolen. Der er arrangeret 5 fester i
første omgang.

Praktiske grise: I forbindelse med foreningens arrangementer
er der behov for hjælp af forskellig art.

Rejseklub: Handler om rejseforedrag, rejseoplevelser og planlægge rejser.

Bagagerumssalg/loppemarked: At arrangere bagagerumssalg igen eller lave en dag, hvor Asnæs By holder loppemarked. Ex. Vestervangen kunne invitere hele byen til loppemarked. Alle på vejen kunne sælge deres ting og sager direkte fra fortovet af.

Høstfest: Gentage successen fra sidste år med høstmarked og
høstfest. Bringe nye elementer ind i markedet, som agility for dyr, børn og voksne. Kårer dagens flottest hat, halmballe-bold og "Historiens Dag", hvor den enkelte forening kommer og fortæller om netop deres forening.

Fest-i-vand: arbejder allerede nu på at arrangere stilleaftener
for voksne i svømmehallen. Kunne være en fest ved havet, som også kunne aktivere områdets sommerhusgæster.

Aktiviteter omkring AKSEN: vi glæder os til at være med til
at bruge vores nye "forsamlingshus" AKSEN. Den kan bruges til bl.a. foredrag, cafeaften, ungdomscafe, Grand Prix
aften med stor skærm og m.m.m.

side 3 af 4

Affaldsindsamling: På vegne af Danmarks Naturfredning, er
vi blevet opfordret til at deltage i storskraldsindsamlingen
den 13 april 2008.


Juleudsmykning: Er blevet opfordret af kommunalpolitiker
til at være med at juleudsmykke byen. Kunne du forestille
dig at Asnæs har sne hele december måned ? Skal vi ikke
have Odsherreds største juletræ eller måske større end træet
på Rådhuspladsen i København ?

www.fritidsborger.dk: Interesserede som ville deltage i ved-
ligehold og udvikling af vores hjemmeside, kan melde sig her.

Folkeaktier: for at kunne finansiere nogle af foreningens
store ideer, kræver det en hvis portion penge. Der kunne
tegnes folkeaktier a kr. 100,-, som områdets beboere kunne
købe. For at kunne lave folkeaktier, vil det være nødvendigt
at lave en del fritidsborger.dk om til et A/S.

Alle øvrige ideer var noteret på plancher.

Deltagerne på generalforsamlingen kunne skrive sig på de
enkelte plancher, som man ønskede at deltage i.

5). Fastsættelse af kontingent:
- nuværende kontingent på kr. 25,- blev foreslået og vedtaget.

6). Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
- den nuværende bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater.
- Benjamin Lamberth og Ulrik ? blev valgt til suppleanter.

7). Valg af revisor:
- Inge Frimann blev genvalgt som revisor.
- Kirsten Arvad blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

side 4 af 4

8). Evt.
- Ole Nielsen spurgte til hvordan bestyrelsen arbejdede med
at blive mere synlige i byen. Der arbejdes på flere fronter. Lige nu undersøger bestyrelsen muligheden for at kommuni-kere med foreningens medlemmer via SMS ´er. Desuden vil bestyrelsen lave flyers, som vil blive runddelt i byen i nærmeste fremtid.

Søren Myrup kunne kl. ca. 18.45 runde generalforsamlingen
af og takke for god ro og orden.

Referent: Søren Jørgensen

 Senest opdateret 24.09.2018 12:30 af GL